บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วุฒิปริญญาโท ด้านจุลชีววิทยา)

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วุฒิปริญญาโท ด้านจุลชีววิทยา)

8  ต.ค. 2564