กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564  ได้แก่
*รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปปฏิบัติ
หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

*รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ (PSA)
-ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 
การถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สู่การพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการของประเทศไทย โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
-ประเภท ยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
ระบบสนับสนุน พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ออนไลน์ (PAT ACT Online) โดยสำนักมาตรฐานห้องปฏฺิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
-ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อบริการประชาชน
การพัฒนาแพลตฟอร์มระบบนิเวศ ข้อมูลดิจิทัลแบบบูรณาการ โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

16  ก.ย. 2564