การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

16  ก.ค. 2564