ศูนย์การแพทย์จีโนมิกส์ กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ลูกจ้างเหมาโครงการ) จำนวน 2 ตำแหน่ง

ศูนย์การแพทย์จีโนมิกส์ กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ลูกจ้างเหมาโครงการ) จำนวน 2 ตำแหน่ง
1  มิ.ย. 2564