รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ พนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท) นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี นักฟิสิกส์รังสี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วุฒิปริญญาโท)

20  พ.ค. 2564