กรมวิทย์ฯ ให้ความมั่นใจวัคซีนโควิด-19 ที่นำเข้าประเทศมีคุณภาพและความปลอดภัยได้มาตรฐานทุกรุ่น


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันวัคซีนโควิด-19 ทั้ง 2 ยี่ห้อ คือ วัคซีนโคโรนาแวค และวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ได้มาตรฐานทุกรุ่น โดยได้ทำการทดสอบมากกว่า 10 รายการในทุกรุ่นการผลิต รวมถึงการทดสอบความปราศจากเชื้อและการทดสอบความเป็นพิษในสัตว์ทดลอง จึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่น ในคุณภาพวัคซีนและไปรับการฉีดวัคซีน

 นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า วัคซีนโควิด-19 ที่ผ่านการขึ้นทะเบียน กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมีการนำเข้ามาใช้ในประเทศไทยแล้วในขณะนี้มีอยู่ 2 ยี่ห้อ คือ วัคซีนโคโรนาแวค (CoronaVac) ของบริษัทซิโนแวค ประเทศจีน และวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZenaca) ของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า โดยที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ สร้างความกังวลและความกลัวต่อประชาชน ทำให้ไม่กล้าฉีดวัคซีน นั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขอให้ประชาชนทุกคนมั่นใจ วัคซีนทั้ง 2 ยี่ห้อ มีคุณภาพและความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ โดยวัคซีนจากทั้ง 2 บริษัท ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนกับ อย. ผ่านการตรวจสอบคุณภาพในห้องปฏิบัติการ และรับรองรุ่นการผลิตแล้วทุกรุ่น ซึ่งที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สถาบันชีววัตถุ ได้มีการรับรองวัคซีนโคโรนาแวค จำนวน 7 รุ่นการผลิต และวัคซีนแอสตร้า เซนเนก้า จำนวน 1 รุ่นการผลิต

นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยมีกระบวนการควบคุมคุณภาพวัคซีนที่เข้มแข็งได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้เป็นสมาชิกถาวรของเครือข่ายห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพด้านวัคซีน ซึ่งวัคซีนที่เข้ามาในประเทศไทยต้องผ่านการอนุมัติขึ้นทะเบียนจาก อย. โดยการผ่านการพิจารณาข้อมูลการผลิต การควบคุมคุณภาพในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนได้เป็นผลิตภัณฑ์วัคซีน ผลการศึกษาทั้งในสัตว์ทดลองและในคนว่ามีความปลอดภัยแสดงประสิทธิผลของวัคซีนในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพของผู้ผลิต ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice; GMP) และโรงงานต้องมีมาตรฐานสากล มีความสม่ำเสมอในกระบวนการผลิตที่น่าเชื่อถือได้ เมื่อวัคซีนผ่านการอนุมัติแล้วสามารถนำเข้ามาขอรับการรับรองรุ่นการผลิตได้ที่สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทำการตรวจสอบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการอีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ พร้อมพิจารณาเอกสารสรุปขั้นตอนการผลิตจนได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก่อนถึงประชาชน 


“สำหรับกรณีการเกิดอาการข้างเคียงและสงสัยการปนเปื้อนของวัคซีนนั้น จากกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น ขอยืนยันให้ประชาชนมั่นใจได้ว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทำการทดสอบมากกว่า 10 รายการในทุกรุ่นการผลิตที่ผ่านมา รวมถึงการทดสอบความปราศจากเชื้อและการทดสอบความเป็นพิษในสัตว์ทดลอง การตรวจปริมาณโปรตีนของเซลล์ที่ใช้ในการผลิตวัคซีนให้ผลผ่านเกณฑ์ ดังนั้นโอกาสปนเปื้อนเฉพาะรุ่นการผลิตหรือเฉพาะบางขวดนั้นแทบไม่มีเลย จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนตามที่ได้นัดหมายไว้” นายแพทย์ศุภกิจ กล่าว

7  พ.ค. 2564