กรมวิทย์ฯ เผยผลตรวจสอบคุณภาพวัคซีนโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า ที่ผลิตโดย บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ ได้มาตรฐาน


อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ได้ส่งตัวอย่างวัคซีนโควิด-19  ที่ได้ดำเนินการทดลองผลิตเสมือนจริง เพื่อทดสอบความสม่ำเสมอในการผลิต จำนวน 5 รุ่นการผลิต ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบคุณภาพ พบว่า วัคซีนทั้ง 5 รุ่น ได้มาตรฐานทั้งการทดสอบความเป็นเอกลักษณ์ ความแรง ความปลอดภัย และการตรวจทางเคมี-ฟิสิกส์  

 นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า วัคซีนโควิด-19 ของบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ที่ได้อนุมัติขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตในรูปแบบ viral vector จากบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า ได้นำส่งตัวอย่าง วัคซีนโควิด-19  ที่ได้ดำเนินการทดลองผลิตเสมือนจริง เพื่อทดสอบความสม่ำเสมอในการผลิต จำนวน 5 รุ่นการผลิต ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สถาบันชีววัตถุ ทำการตรวจสอบคุณภาพ  พบว่า วัคซีนทั้ง 5 รุ่น ให้ผลผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนไว้ทุกรายการทดสอบ (full tests) ทั้งการทดสอบความเป็นเอกลักษณ์ ความแรง ความปลอดภัย และการตรวจทางเคมี-ฟิสิกส์  โดยผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของวัคซีนดังกล่าวจะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารับรองรุ่นการผลิตวัคซีนโควิด-19 แอสตร้าเซนเนก้า ที่ผลิตโดย บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ต่อไป  


อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่โรงงานของบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ได้รับการอนุมัติเพิ่มสถานที่ผลิตวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท แอสตร้าเซนเนก้าในประเทศไทย จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในวันที่ 23 เมษายน 2564  ที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการที่บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด จะสามารถผลิตและส่งมอบวัคซีนโควิด-19 แอสตร้าเซนเนก้า ในประเทศไทย ได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ และสามารถขอการรับรองรุ่นการผลิตกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้โดยตรง ในนามวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้าที่มีมาตรฐานสากล เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงวัคซีน ได้อย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมป้องกันโรคในประเทศ และยังสามารถส่งออกวัคซีนให้กับประเทศในภูมิภาคต่อไปได้ด้วย ทำให้เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ของประชากรโลก

27  เม.ย. 2564