การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป

30  มี.ค. 2564