กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ด้วยตัวอย่างน้ำลายแบบรวมตัวอย่าง (Pooled Saliva Samples)


29  มี.ค. 2564