ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การบริหารการเงินด้านการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลัง หรือฝากคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ

ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การบริหารการเงินด้านการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลัง หรือฝากคลัง ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ภายใต้โครงการ e-Payment ภาครัฐ

22  มี.ค. 2564