รับสมัครคนงานห้องทดลอง 1 ตำแหน่ง (ปฏิบัติงานที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา)


คุณสมบัติ - วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

วันที่รับสมัคร - บัดนี้ - 2 เมษายน 2564(วันและเวลาราชการ)

เอกสารที่ใช้สมัคร - สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

สถานที่รับสมัคร - ชั้น 6 อาคาร 2 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันสอบสัมภาษณ์ - วันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ชั้น 6 อาคาร 2 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ติดต่อ - สำนักยาและวัตถุเสพติด โทรศัพท์ 02 951 0000 ต่อ 99146 (คุณลัดดา, คุณอนัญญา)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

19  มี.ค. 2564