⛔️ "เตือนอย่าหลงเชื่อแอบอ้างชื่อกรมวิทยาศาตร์การแพทย์" ⛔️

ด้วยมี "วารสารเปิดโลกธุรกิจ" "สำนักพิมพ์ ทยิดา แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด" ได้แอบอ้างชื่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อจัดพิมพ์วารสารฉบับพิเศษ 79 ปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเตือนอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างดังกล่าว "กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่เคยสนับสนุนหรืออนุญาตให้สำนักพิมพ์ดังกล่าวไปแอบอ้างเพื่อขอสนับสนุนค่าพิมพ์ค่าโฆษณา"
17  ก.พ. 2564