กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาวิธีตรวจการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในอาหารและบรรจุภัณฑ์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาวิธีตรวจการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในอาหารและบรรจุภัณฑ์ โดยให้บริการตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับชนิดของตัวอย่างที่รับตรวจ ได้แก่ อาหารจากสัตว์น้ำ อาหารพร้อมบริโภค ผักและผลไม้ และบรรจุภัณฑ์อาหาร ทั้งนี้ ได้ปรับลดอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ลง 50% จากเดิมตัวอย่างละ 6,000 บาท เหลือราคาตัวอย่างละ 3,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2564 เพื่อเป็นการแบ่งเบาและลดภาระผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สอบถามรายละเอียดและติดต่อนัดหมายเพื่อส่งตัวอย่างได้ที่ งานรับตัวอย่าง สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร โทรศัพท์ 0-2951-0000 ต่อ 99561, 99562
11  ก.พ. 2564