การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
Q&A ผ่านช่องทางในแต่ละหน่วยงานภายในกรม

การบริหารงาน
1. แผนการดำเนินงานประจำปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีและรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
4. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
1. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
2. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
3. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (รอบ 6 เดือน ปี 2563) 
(รอบ 12 เดือน ปี 2562) 
4. E-service

การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
2. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
2. การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

3. หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
1. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
1. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  • กิจกรรมต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน

             1. ร่วมพิธีประกาศต่อต้านคอร์รัปชั่นกระทรวงสาธารณสุข 2562

              2.  ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

              3.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลง สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

              4.  โครงการสัมมนาบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่ทนต่อการทุจริต (รุ่นที่ 1)

              5.  การสื่อสารสร้างความเข้าใจเพื่อพัฒนาองค์กรตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ 2563

  • กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

              1โครงการขับเคลื่อนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม (Moral DMSc) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

               2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนประมวลจริยธรรมสำหรับบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

               3.  โครงการฝึกจิตเพื่อชีวิตที่มีความสุข

               4. การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

2. การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
3. แผนป้องกันการทุจริตและรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
2. การดำเนินการตามมาตรการและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน