การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
Q&A ผ่านช่องทางในแต่ละหน่วยงานภายในกรม

การบริหารงาน
1. แผนการดำเนินงานประจำปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีและรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
4. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
1. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
2. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
3. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
(รอบ 12 เดือน ปี 2563) 
4. E-service

การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
2. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
2. การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

  • ด้านการกำหนดตำแหน่ง การสรรหา และการบรรจุแต่งตั้ง สรรหาบุคลากร (Link 1 ) และ (Link 2)  
  • ด้านการพัฒนา (Link 1 ) และ (Link 2) 
  • ด้านการรักษาไว้และจูงใจ (Link 1) (Link 2) (Link 3) (Link 4) (Link 5) (Link 6) (Link 7
  • ด้านการใช้ประโยชน์ (Link 1 ) และ (Link 2)

3. หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
1. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
1. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  • กิจกรรมต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน

             1. มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

                2. ร่วมพิธีประกาศต่อต้านคอร์รัปชั่นกระทรวงสาธารณสุข 2564

              3. โครงการสัมมนาหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

              4. การสื่อสารสร้างความเข้าใจเพื่อพัฒนาองค์กรตามแนวทางการประเมินุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 

  • กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

              1โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการประมวลจริยธรรม และมาตรฐานทางจริยธรรมแก่บุคลากรที่บรรจุเข้าปฏิบัติงานใหม่

               2. โครงการสัมมนาแลกปลี่ยนหลักสูตรผู้นำพอเพียง 

               3.  การผลักดันเรื่ององค์กรคุณธรรม 

               4. การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

2. การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
3. แผนป้องกันการทุจริตและรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
2. การดำเนินการตามมาตรการและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน