นางสาวบุษราวรรณ ศรีวรรธนะ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (จุลชีววิทยา) (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) หัวหน้าสำนักวิชการวิทยาศาสตร์การแพทย์
Email : busarawan.s@dmsc.mail.go.th
ติดต่อ : 0-251-0000 ต่อ 99701นายสุธน วงษ์ชีรี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (มาตรฐานห้องปฏิบัติการ)
(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ)
Email : suthon.v@dmsc.mail.go.th
ติดต่อ :  0-2951-0000 ต่อ 99011นางสาวมาลินี จิตตกานต์พิชย์
ตำแหน่งรักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ภูมิคุ้มกันวิทยา)
(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ)
Email : malinee.c@dmsc.mail.go.th
ติดต่อ : 0-2951-0000 ต่อ 99364นางสาวประไพ วงศ์สินคงมั่น
รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เคมี)
(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ)
Email : prapai.w@dmsc.mail.go.th
ติดต่อ :  0-2951-0000นางเบญจวรรณ เพชรสุขศิริ
รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เทคโนโลยีชีวภาพ)
(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ)
Email : benjawan.p@dmsc.mail.go.th
ติดต่อ :  0-2951-0000นางสิริภากร แสงกิจพร
รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชีววิทยา)
(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ)
Email : siripakorn.s@dmsc.mail.go.th
ติดต่อ :  0-2951-0000นายอภิวัฏ ธวัชสิน
รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วิทยาศาสตร์กายภาพ)
(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ)
Email : suthon.v@dmsc.mail.go.th
ติดต่อ :  0-2951-0000 ต่อ 98306-รอการแต่งตั้ง-
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พิษวิทยา)
(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ)


.