นางสาวประไพ วงศ์สินคงมั่น
 ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เคมี) (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ)
หัวหน้าสำนักวิชการวิทยาศาสตร์การแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 99359นายอภิวัฏ ธวัชสิน
 ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วิทยาศาสตร์กายภาพ)
(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ)

เบอร์โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 98306นางสิริภากร แสงกิจพร
 ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชีววิทยา)
(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ)

เบอร์โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 99121นางอุรุญากร จันทร์แสง
 ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (จุลชีววิทยา)
(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ)
เบอร์โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 99364นางนวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา
 ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ภูมิคุ้มกันวิทยา)
(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ)
เบอร์โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 99701-รอการแต่งตั้ง-
ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เทคโนโลยีชีวภาพ)
(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ)
เบอร์โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 99368-รอการแต่งตั้ง-
ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (มาตราฐานห้องปฏิบัติการ)
(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ)
เบอร์โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 99011-รอการแต่งตั้ง-
ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พิษวิทยา)
(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ)
เบอร์โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 99012


.

.