กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
tingbanyati@gmail.com


.


นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
somlerk.je@dmsc.mail.go.thนายแพทย์สมชาย แสงกิจพร
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
somchai.sa@dmsc.mail.go.thพ.จ.อ.หญิงปราณี รัศมีประเสริฐสุข
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
pranee.r@dmsc.mail.go.thนางอนงค์ เขื่อนแก้ว
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
anong.s@dmsc.mail.go.thนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
tingbanyati@gmail.comนางบุญญาติ เจริญสวรรค์
เลขานุการกรม
boonyart.c@dmsc.mail.go.thนางสาววรางคณา อ่อนทรวง
ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ
warangkana.o@dmsc.mail.go.thนางสุภาพร ภูมิอมร
ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ
supaporn.p@dmsc.mail.go.thนายบัลลังก์ อุปพงษ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ballang.u@dmsc.mail.go.thนายทรงพล ชีวะพัฒน์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร
songpol.c@dmsc.mail.go.thนายอรัญ ทนันขัติ
ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
aran.t@dmsc.mail.go.thนางกุลธิดา  ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
kultida.s@dmsc.mail.go.thนายศิริ ศรีมโนรถ
ผู้อำนวยการสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

siri.s@dmsc.mail.go.thดร.ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
patravee.s@dmsc.mail.go.thน.ส.สุรัชนี เศวตศิลา
ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด

suratchanee.s@dmsc.mail.go.thนายปนิสภ์ วณิชชานนท์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
panist.v@dmsc.mail.go.thนางสิริภากร แสงกิจพร
ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

siripakorn.s@dmsc.mail.go.th


นางเดือนถนอม  พรหมขัติแก้ว
หัวหน้าสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
duanthanorm.p@dmsc.mail.go.th


นายแพทย์สุรัคเมธ มหาศิริมงคล
ผู้อำนวยการกองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสุขภาพ
surakameth.m@dmsc.mail.go.thนายสังคม วิทยนันทน์
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
sangkom.k@dmsc.mail.go.thนางสาวจิราภรณ์ เพชรรักษ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

jiraporn.p@dmsc.mail.go.thว่าที่ ร.ต. ณัฐพัชร์ รัตนเดชานาคินทร์
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
narong.r@dmsc.mail.go.thนางจินตนา ว่องวิไลรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
3 นครสวรรค์
jintana.w@dmsc.mail.go.th
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรีนางศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
siriwan.c@dmsc.mail.go.th
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรีนางเลขา ปราสาททอง
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
lekha.p@dmsc.mail.go.thนางสาวเกษร บุญยรักษ์โยธิน
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
banjong.k@dmsc.mail.go.thนายบรรจง กิติรัตน์ตระการ
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
banjong.k@dmsc.mail.go.thดร.กมล ฝอยหิรัญ
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
kamon.f@dmsc.mail.go.th


.

นางสาวกัลยา อนุลักขณาปกรณ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
kalaya.a@dmsc.mail.go.thนางสาวอรทัย สุพรรณ
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

orathai.s@dmsc.mail.go.th


นางสาวธาริยา เสาวรัญ
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

thariya.s@dmsc.mail.go.th


นายวิชัย ปราสาททอง
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

vichai.p@dmsc.mail.go.th


** ปรับปรุงข้อมูล 1 พฤษภาคม 2562 - 14.00 น. หากพบข้อผิดพลาดกรุณาติดต่อ สีหนาท ศิวเสน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เบอร์โทรศัพท์ 98808