สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

88/7 หมู่ 4 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 14 ชั้น 7 ห้อง 720

ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

โทรศัพท์ 02 9510000 ต่อ 99655

Email address : -

- เอกสารประกอบการอบรม "โครงการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัย ปีงบประมาณ 2560" วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2560