วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 1 ใน 3 ของเอเชียภายในปี พ.ศ. 2565 โดยเทคโนโลยีดิจิทัล


นโยบายและระเบียบต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

พันธกิจ (Mission)
       (1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
       (2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความมั่นคงปลอดภัย
       (3) พัฒนามาตรฐานข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง
       (4) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ