ขนาดตัวอักษร : เลือกภาษา : ไทย English

วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

“กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 1 ใน 3 ของเอเชีย ภายในปี พ.ศ. 2570 โดยเทคโนโลยีดิจิทัล”


นโยบายและระเบียบต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
2. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. แผนบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความมั่นคงปลอดภัย
3. พัฒนามาตรฐานข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ