ขนาดตัวอักษร : เลือกภาษา : ไทย English

วิสัยทัศน์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นองค์การชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 1 ใน 3 ของเอเชีย ภายในปี พ.ศ. 2570


แผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2562 - 2565


แผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2559 - 2563