ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

9  ส.ค. 2561

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักฟิสิกส์รังสี นายสัตวแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ

     กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1