ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตน.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

31  ก.ค. 2561

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์