ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

25  ก.ค. 2561

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ของนางสาวฐิวรรณภรณ์ ขวัญกิจประณิธิ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ กลุ่มตรวจคุณภาพเภสัชภัณฑ์ทางเคมี-ฟิสิกส์