ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตน.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

9  ก.ค. 2561

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง