ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่มีสารสกัดจากใบหม่อนเป็นส่วนประกอบ

4  ก.ค. 2561

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่มีสารสกัดจากใบหม่อนเป็นส่วนประกอบ 
โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร