ขอเชิญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฯ

26  มิ.ย. 2561

         ขอเชิญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ผ่านการพิจาณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
 (คณะที่ ๕) ในวาระที่สาม 

** แบบสำรวจความคิดเห็น

โดยส่งแบบสำรวจความคิดเห็นได้ที่ Email : Siri.s@dmsc.mail.go.th