เอกสารประกอบการบรรยาย "กรณีศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายปกครอง และวินัยข้าราชการเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง"

13  มิ.ย. 2561

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายปกครอง เรื่อง "กรณีศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายปกครอง และวินัยข้าราชการเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง"