การรับโอนข้าราชการ ตน.นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์

31  พ.ค. 2561

การรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์ จำนวน ๑ อัตรา