ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน/เวลา/สถานที่สอบ ในตน.นักวิทย์ฯ ,นักเทคนิคฯ,เภสัชฯ

16  พ.ค. 2561

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน/เวลา/สถานที่สอบ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ