ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

4  พ.ค. 2561

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ของ นางสาวนุชรัตน์  พันธะศรี ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี