ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา

9  เม.ย. 2561

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา ของนางสาววันวิสาข์  เนตรเรืองแสง ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ ชลบุรี