ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง การประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบเทคโนฯเครื่องแม่ข่ายและระบบฐานข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9  เม.ย. 2561

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการเครื่องแม่ข่ายและระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)