ผลงานทางวิชาการ เพื่อประกอบคำขอให้ประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

28  ก.พ. 2561

ผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบคำขอให้ประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
เรื่อง การวิเคราะห์การบริหารจัดการงบประมาณของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ของนายพิเชษฐ ชมดี  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ฝ่ายคลัง สำนักงานเลขานุการกรม