ประกาศข้อเสนอการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารสกัดขมิ้นชันเพื่อผลิตสบู่ใส

14  ก.พ. 2561

ประกาศข้อเสนอการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารสกัดขมิ้นชันเพื่อผลิตสบู่ใส โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร