ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกขรก.เพื่อเสนอชื่อขรก.พลเรือนสามัญเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตน.ประเภท อก. ระดับสูง

13  ก.พ. 2561

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเสนอชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง