ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

9  ก.พ. 2561

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ของ นางสาววศิมน จูฑะภักดี ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก