ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระดับปริญญาเอก)

12  ม.ค. 2561

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Genetic Toxicology

เอกสารเพิ่มเติม