ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตน.นักฟิสิกส์ฯ,เภสัชฯ,นักวิทย์ฯ

30  พ.ย. 2560

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ