ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตน.ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

28  พ.ย. 2560