ลำดับ
รายการ
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
  มาก  
ปานกลาง
  น้อย  
น้อยที่สุด
1
ระบบสามารถตอบสนอง ตรงตามความต้องงการของท่าน มากน้อยเพียงใด
2
ระบบมีความสะดวกและใช้งานง่าย มากน้อยเพียงใด
3
ระบบทํางานได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใด
4
ท่านมีความเข้าใจในคู่มือการใช้งาน มากน้อยเพียงใด
5
ในภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการทํางานของระบบ มากน้อยเพียงใด