ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุม GHSA D1 Side Meeting [In supplement to the 6th Global Health Security Agenda Ministerial Meeting โดยสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านห้อง 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือผ่าน Video Conference


รายงานสถานการณ์ โควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศของหน่วยงาน

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตน.นักวิทย์ฯ,นักเทคนิคฯ,เภสัชกรปฏิบัติการ
ศูนย์การแพทย์จีโนมิกส์ กองการแพทย์จีโนมิกส์ฯ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ลูกจ้างเหมาโครงการ) จำนวน 2 ตำแหน่ง
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
การสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
การสมัครรับเลือกตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก
ประกาศรับสมัครงาน โครงการ "การพัฒนาระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพระดับชาติสู่ระดับโลก" (EIGNA)

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์แอลกอฮอล์ในเลือด


เครือข่ายประชาสัมพันธ์
นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015

ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประจำปี 2563

Declaration of Management with Honesty Intent of 2020


ค่านิยมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นโยบายนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน