18  ม.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 39

สธ.ร่วม กษ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลกด้านห้องปฏิบัติการ เพื่อการป้องกัน เฝ้าระวัง และตอบโต้โรคระบาดร้ายแรง

10  ม.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 165

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อบรมการใช้ชุดทดสอบตรวจยาฆ่าแมลงในผักผลไม้ แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่ออาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล

7  ม.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 158

รมว.สธ.หนุนกรมวิทย์ฯ สร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข และเศรษฐกิจของประเทศ

3  ม.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 972

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 27

18  ธ.ค. 2561 ผู้เข้าชม : 147

Declaration of Management with Integrity of 2019

18  ธ.ค. 2561 ผู้เข้าชม : 129

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๒

[17  ม.ค. 2562] ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตน.ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
[17  ม.ค. 2562] ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
[16  ม.ค. 2562] ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตน.ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
[16  ม.ค. 2562] ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง การขึ้นบัญชี/ยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตน.นักวิทย์ฯ
[11  ม.ค. 2562] ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตน.ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
[9  ม.ค. 2562] ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตน.ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา


เครือข่ายประชาสัมพันธ์นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประจำปี 2562
Declaration of Management
with Honesty
Intent of 2019
ค่านิยม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นโยบายด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม
ในห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์