30  พ.ย. 2561 ผู้เข้าชม : 111

จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2561

7  ธ.ค. 2561 ผู้เข้าชม : 433

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือนระวังอันตรายจากธูปไล่ยุง

3  ธ.ค. 2561 ผู้เข้าชม : 93

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จับมือ สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ปนปลอมสารต้องห้าม

30  พ.ย. 2561 ผู้เข้าชม : 189

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ศึกษาวิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัย เพื่อยุติปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย

27  พ.ย. 2561 ผู้เข้าชม : 107

กรมวิทย์ฯ สร้างความเข้มแข็งระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และรังสีวินิจฉัย รพ.สมเด็จพระยุพราช ให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

23  พ.ย. 2561 ผู้เข้าชม : 174

กรมวิทย์ฯ เผยผลการตรวจวิเคราะห์กัญชาของกลาง ด้านองค์การเภสัชกรรม ยันสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ต้องมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย

[11  ธ.ค. 2561] ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
[7  ธ.ค. 2561] ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตน.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
[7  ธ.ค. 2561] ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตน.ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
[29  พ.ย. 2561] ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
[22  พ.ย. 2561] ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบการสอบแข่งขันฯ
[16  พ.ย. 2561] ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ


เครือข่ายประชาสัมพันธ์นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ประจำปี 2561
Declaration of Management
with Honesty
Intent of 2018
ค่านิยม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นโยบายด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม
ในห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์