ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตน.ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา

7  ก.ย. 2560