ประกาศกรมวิทย์ฯ เรื่อง การขึ้น-ยกเลิก บ/ช ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตน.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

6  ก.ย. 2560