นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
jaruwan.l@dmsc.mail.go.th