logodmsc

ข้อมูลนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ค้นหาข้อมูลนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

* * * [ ดาวน์โหลดข้อมูลนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในรูปไฟล์ Excel ] * * *

ลำดับ
ประเภทนวัตกรรม
ปี พ.ศ. ที่สำเร็จ
หมวด
หมายเลข
ชื่อนวัตกรรม/ชื่อโครงการ
ชื่อเจ้าของผลงาน
หน่วยงาน
บทคัดย่อ/บทสรุปผลงานโดยย่อ
การใช้ประโยชน์
แหล่งที่มาข้อมูล
1
ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย
2560
โรค
6001102048
โครงการวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบชนิดรวดเร็วเพื่อตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM ต่อเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 ด้วยเทคนิค Immunochromatography นางสาวนภัสวรรณ บุญสาธร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
จากหน่วยงาน
2
ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย
2559
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค
5901101047
นวัตกรรมใหม่ประเทศไทย ชุดทดสอบสารเคมีกำจัดแมลงและวัชพืช ลักษณา ลือประเสริฐ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชุดทดสอบอย่างง่ายเทคโนโลยีทางเคมีไฟฟ้าและแสงใช้ตรวจการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดแมลงและวัชพืชโดยเฉพาะพาราควอตในภาคสนาม ทั้งในผัก ผลไม้ ธัญพืช และสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงาน
3
ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย
2559
โรค
5901102046
การพัฒนาชุดทดสอบตรวจหาสารพิษ Botulinum toxin ด้วยวิธีอิมมูโนโครมาโทกราฟี นางสาวปนัดดา เทพอัคศร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
จากหน่วยงาน
4
ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย
2558
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค
5801101045
ชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ นางสาวอตินุช นารถน้ำพอง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
ปัจจุบันชุดทดสอบนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ได้ผลิตเพื่อสนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน จากหน่วยงาน
5
ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย
2558
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค
5801101044
การพัฒนาชุดทดสอบอิมมูโนโครมาโทกราฟีชนิดทราบผลเร็วสำหรับคลอแรมเฟนิคอล ในเภสัชเคมีภัณฑ์ มาศวลัย ลิขิตธนเศรษฐ์ วลัยลักษณ์ เมธาภัทร และสุขศรี อึ้งบริบูรณ์ไพศาล สำนักยาและวัตถุเสพติด
จากระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
6
ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย
2558
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค
5801101043
ชุดทดสอบสารตะกั่วในลิปสติก (เทคนิค color test) โชติกา อุ่นใจ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
จากหน่วยงาน
7
ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย
2554
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภค
5401101042
ชุดทดสอบตะกั่วในสมุนไพร น.ต.หญิงกันยารัตน์ ชลสิทธิ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
ใช้ในการควบคุมคุณภาพในเบื้องต้นได้ทั้งตัวอย่างที่อยู่ในรูปแบบวัตถุดิบสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป ยาแผนโบราณ และยาพื้นบ้านจากสมุนไพร จากหน่วยงาน
8
ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย
2555
โรค
5501102041
การผลิต Polyclonal antibody ของ Clostridium botulinum ในกระต่ายและหนู นายกรัณย์ สุทธิวราคม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
แอนติบอดีที่ผลิตขึ้นเอง ใช้ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ จากระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
9
ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย
2555
โรค
5501102040
ชุดทดสอบ DMSc ?-thal 1 plus นางสิริภากร แสงกิจพร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของยีน ?-thalassemia 1 เพื่อประเมินความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์ และสามีในการมีบุตรเป็นโรค Hb Bart's Hydrops Fetails จากหน่วยงาน
10
ชุดทดสอบ/น้ำยาทดสอบ/น้ำยาตรวจวินิจฉัย
2554
โรค
5401102039
การวิจัยและพัฒนาการผลิต Clostridium botulinum antitoxin นางสาวปิยะดา หวังรุ่งทรัพย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
นำซีรั่มของม้ามาแยกแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ Botulinum toxin ใช้สำหรับการผลิตชุดทดสอบ จากระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

Total 240 Record : 24 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] Next>>
© กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Copyright 2017 Department of Medical Sciences www.dmsc.moph.go.th