กฏหมายที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับผิดชอบ
  • ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ พ.ศ. ๒๕๕๗
    เอกสารดาวน์โหลด : compensation.pdf ,
  • ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง กำหนดแบบบัญชีจดแจ้งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ตามกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติของหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตในการผลิต ครอบครอง จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๒
    เอกสารดาวน์โหลด : notification.pdf ,
  • พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
    เอกสารดาวน์โหลด : 29_58all.pdf ,
  • แบบฟอร์มขอครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
    เอกสารดาวน์โหลด : occupancy.doc ,
  • แบบฟอร์มขอจดแจ้งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
    เอกสารดาวน์โหลด : notification1 (1).doc ,
  • แบบฟอร์มขอส่งออกเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
    เอกสารดาวน์โหลด : export.doc ,
  • แบบฟอร์มขอผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
    เอกสารดาวน์โหลด : produce.doc ,
  • แบบฟอร์มขอนำผ่านเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
    เอกสารดาวน์โหลด : passing.doc ,
  • แบบฟอร์มขอนำเข้าเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
    เอกสารดาวน์โหลด : import.doc ,
  • แบบฟอร์มขอจำหน่ายเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
    เอกสารดาวน์โหลด : distributor.doc ,
  • แบบฟอร์มเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
    เอกสารดาวน์โหลด : compensation_from.doc ,
  • พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2525
    เอกสารดาวน์โหลด : 2525.pdf ,
  • พระราชบัญญัติ เชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ และ พ.ศ. ๒๕๔๔
    เอกสารดาวน์โหลด : PAT act 2525+2544.pdf ,
  • กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต ครอบครอง จําหนาย นําเข้า สงออก หรือนําผานซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๒
    เอกสารดาวน์โหลด : 2552.pdf ,
  • กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติของหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตในการผลิตครอบครองจําหน่ายนําเข้าส่งออกหรือนําผ่านซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๒
    เอกสารดาวน์โหลด : 2552(2).pdf ,
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวข้องกับกรม
  • อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์
    ระเบียบว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์
    http://www2.dmsc.moph.go.th/web/DMSC.LIB/page4.law.html
    เอกสารดาวน์โหลด : regulations2_0.PDF ,
  • ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ผลิตผลงานวิจัย และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2558
    เอกสารดาวน์โหลด : research2558.pdf ,
  • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติของหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาติในการผลิต ครอบครอง จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านซึ่่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 2552
  • กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตผลิตครอบครอง จำหน่วย นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 2552
  • ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องข้อปฏิบัติในการดูแลเชื้อโรคตามระดับความเสี่ยง
  • ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย
  • ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ดำเนินงานวิจัย 2550
  • ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยเงินรายรับจากการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข(ฉบับที่2) 2551
  • ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยเงินรายรับจากการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 2550
  • ข้อปฏิบัติกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยการดำเนินการวิจัย ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2546
  • ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยการมอบอำนาจของผู้อำนวยการกองให้ข้าราชการในกอง 2544
  • ข้อบังคับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองความสามารถทางห้องปฏิบัติการ ตาม ILAC MRA 2553
กฎหมาย ระเบียบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นโยบายทางด้าน IT
    เอกสารดาวน์โหลด : IT6_1_Technology Policy.pdf ,
  • พระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙
    เอกสารดาวน์โหลด : regulations8_0.pdf ,
  • มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)
    เอกสารดาวน์โหลด : GOVstandardweb.pdf ,
  • แผนบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
    เอกสารดาวน์โหลด : RiskManagement57-61edit.pdf ,
  • แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย พ.ศ. 2554
    เอกสารดาวน์โหลด : IT6_2_Rule of Computer Network.pdf ,
  • แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
    เอกสารดาวน์โหลด : IT6_3_Information Security Policy.pdf ,
  • พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐
    เอกสารดาวน์โหลด : law_com_2550.pdf
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ
  • แนวทางการแต่งตั้งที่ปรึกษา
    เอกสารดาวน์โหลด : regulations7_0.pdf