16  ก.ค. 2561 ผู้เข้าชม : 29

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดกิจกรรมจิตอาสา ตรวจเครื่องวัดความดันโลหิตเพื่อลดปัญหาความดันโลหิตสูง

13  ก.ค. 2561 ผู้เข้าชม : 52

สธ.พัฒนาห้องแลป รพ.สมเด็จพระยุพราชมีมาตรฐานสากลพร้อมดูแลประชาชนในถิ่นทุรกันดาร

10  ก.ค. 2561 ผู้เข้าชม : 138